Floristka je jednou z prací, které vykonávají pÅ™edevším ženy. Které bývají obdaÅ™eny vÄ›tší mírou estetického cítÄ›ní než muži. I když i v tomto oboru jsou výjimky, které potvrzují pravidlo. Vazby kvÄ›tin a jejich aranžování jsou pÅ™irozenou schopností mnoha žen. A pokud se tato tvůrÄí práce stane i koníÄkem, vyplní pracovní pozici až do důchodu. Pro ženy, které milují řád a pořádek, je ideálním zamÄ›stnáním práce v pozici úÄetní. Orientace v hromadÄ› tabulek a grafů, Äísel a tabulek vyžaduje velkou dávku nejen peÄlivosti. Ale i důslednosti. V souÄasnosti se v tomto perspektivním oboru objevují i muži. I když je jich menÅ¡ina.

Květinová vazba

Rovněž typicky ženskou pozicí je sekretářka. Kdysi nazývána asistentka Å™editele. Čímž je potvrzeno, že v tomto oboru vždycky pracovaly ženy.  Tento typ práce je urÄen pro ženy vÅ¡estranné. Které zvládají bÄ›hem dne nÄ›kolik úkonů, mezi které kromÄ› ekonomického vzdÄ›lání je potÅ™ebná i znalost cizích jazyků. OrganizaÄní schopnosti jsou jejich prioritou. A rovněž pracovní nasazení mnohdy i mimo stanovenou pracovní dobu, pÅ™i schůzkách s obchodními partnery. V této funkci muže opravdu nenajdeme. VÄ›tÅ¡ina z nich usiluje o vyšší pozici, ve které budou mít možnost rozhodovat. IdeálnÄ› v pozici manažera.

V mateřské škole

Zdravotní sestra je dalším z Å™ady povolání, ve kterých najdeme ve vÄ›tÅ¡inÄ› ženy. Pozice zdravotního bratra už sice existuje, ale pracuje v ní malé procento mužů. NejvÄ›tším pÅ™edpokladem pro úspěšné vykonávání této služby je empatie. Která je potÅ™ebná vzhledem k pacientům. Kteří ji v dobÄ› nemoci velmi oceňují. Láska k malým dÄ›tem pÅ™ivádí do pracovní pozice uÄitelky v mateÅ™ské Å¡koly ženy, které jim rády pÅ™edávají péÄi a empatii. Vzhledem ke vÄ›ku pÅ™edÅ¡kolních dÄ›tí je pro muže, až na malé výjimky, tato práce nevhodná. PotÅ™ebný je mateÅ™ský ženský přístup. Mnohé ženy pracují na pozicích kuchaÅ™ek, servírek, Å¡vadlen Äi prodavaÄek. Ale i v tÄ›chto oborech se obÄas objevují i muži.

Profile Picture for