Jestli je nÄ›co na svÄ›tÄ› promÄ›nlivého, pak je to bezesporu krása. Když se podíváme na díla starých mistrů, aÅ¥ už půjde o obrazy Äi sochy, uvidíme, že tehdejší pÅ™edstavy o tom, jak má vypadat ideální ÄlovÄ›k, se znaÄnÄ› liÅ¡ily od tÄ›ch dneÅ¡ních. To se může zdát zvláštní, koneckonců lidé jsou stále lidé, aÅ¥ už žijí v jakékoliv dobÄ›. Smysl to zaÄne dávat až ve chvíli, kdy si uvÄ›domíme, že tÄ›lesné vlastnosti, které považujeme za krásné, jsou ve skuteÄnosti nÄ›jakým způsobem užiteÄné a žádoucí.

 

modelka v kožichu

 

Pokud se podíváme do stÅ™edovÄ›ku, pak zde byla v módÄ› silnÄ›jší postava, a to jak u mužů, tak i u žen. To mÄ›lo hned nÄ›kolik důvodů: ukazovalo to, že daný ÄlovÄ›k je bohatý, neboÅ¥ si může dovolit nadbytek jídla. U muže se tedy jednalo pro ženy o skvÄ›lou partii. Není tedy divu, že jich mnoho bylo tehdy zobrazováno „s bÅ™ichem“.

 

U žen k tomu byl jiný důvod – věřilo se, že Å¡iroké boky znamenají také snadnÄ›jší porod. A vzhledem k tomu, jak Äasto tehdy průmÄ›rná žena rodila, stejnÄ› jako kvalitÄ› a úrovni tehdejší medicínské péÄe, je jasné, že zajistit pokud možno bezproblémový porod i v nuzných podmínkách bylo v té dobÄ› bez nadsázky životnÄ› důležité. Nikdo nechtÄ›l, aby matka i dítÄ› zemÅ™ely pÅ™i porodu, aÄkoliv se to tehdy z výše zmínÄ›ných důvodů stávalo pomÄ›rnÄ› Äasto.

 

móda se v průbÄ›hu Äasu mÄ›ní

 

ProÄ se ale trend tak dramaticky zmÄ›nil? Může za to hned nÄ›kolik faktorů. Tím prvním je snadnÄ›jší dostupnost potravy. JednoduÅ¡e Å™eÄeno, díky modernímu intenzivnímu zemÄ›dÄ›lství se jídlo stalo levnÄ›jší. Proto si jej může v dostateÄném množství dovolit v podstatÄ› každý, bez ohledu na to, z jaké spoleÄenské vrstvy pochází.

 

Pokud jde o ženy, pak pokrok v medicínÄ› znamenal, že nyní již není nutné mít mnoho dÄ›tí, aby se alespoň jedno dožilo dospÄ›lého vÄ›ku. Také Å¡ance, že pÅ™i porodu zemÅ™eme, je mnohem nižší. Proto je dnes v módÄ› Å¡tíhlá postava, která ukazuje, že ÄlovÄ›k je silný a zdravý – což je nÄ›co, Äeho se mnoha z nás v dneÅ¡ní dobÄ› nedostává.

Profile Picture for